Algemene Voorwaarden

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Stralingsvrij Wonen: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  De afnemer cq opdrachtgever, verder te noemen cliënt: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stralingsvrij Wonen en de cliënt.

Algemeen

 1. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stralingsvrij Wonen is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie en/of producten.
 2. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 3. Deze website is niet bedoeld om medische adviezen te geven.
 4. De op deze website gegeven informatie kan niet gezien worden als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
 5. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het plaatsen en/of gebruik van de door ons geleverde producten en de informatie op deze website.
 6. Het woningonderzoek cq de levering vindt plaats op de door opdrachtgever en Stralingsvrij Wonen afgesproken datum. Deze opdracht kan zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk worden gegeven en is bindend.
 7. Indien het woningonderzoek cq de levering niet kan plaatsvinden op de afgesproken datum en tijd door schuld van de cliënt, zonder dat er sprake is van overmacht, dient cliënt een vergoeding van € 50,- binnen 14 dagen na de afgesproken datum te worden gestort op rekening van Stralingsvrij Wonen.
 8. Annulering door de cliënt dient minstens 48 uur vóór de afgesproken datum plaats te vinden. Bij te late annulering dient binnen 14 dagen € 50,- te worden overgemaakt op bovengenoemde rekening.
 9. Door Stralingsvrij Wonen opdracht te geven voor een woningonderzoek cq plaatsing/levering van producten geeft cliënt te kennen dat hij/zij met de leverings- en betalings- en dienstvoorwaarden van Stralingsvrij Wonen akkoord gaat.
 10. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht.
 11. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Stralingsvrij Wonen aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Stralingsvrij Wonen en de verplichtingen van de cliënt jegens Stralingsvrij Wonen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Stralingsvrij Wonen heeft het recht de door de cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Stralingsvrij Wonen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Stralingsvrij Wonen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Tot betaling blijven al de door ons geleverde producten eigendom van Stralingsvrij Wonen

Eigendomsvoorbehoud

 1. Stralingsvrij Wonen blijft volledig eigenaar van de geleverde zaken tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

Opschorting en ontbinding

 1. Stralingsvrij Wonen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. na het sluiten van de overeenkomst Stralingsvrij Wonen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c. de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Stralingsvrij Wonen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stralingsvrij Wonen op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Stralingsvrij Wonen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Stralingsvrij Wonen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Incassokosten

 1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,- .
 2. Indien Stralingsvrij Wonen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer cq opdrachtgever.
 4. De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Vrijwaringen

 1. De cliënt vrijwaart Stralingsvrij Wonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stralingsvrij Wonen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stralingsvrij Wonen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Stralingsvrij Wonen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stralingsvrij Wonen zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Stralingsvrij Wonen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stralingsvrij Wonen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Stralingsvrij Wonen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Stralingsvrij Wonen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Stralingsvrij Wonen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de Website van Stralingsvrij Wonen te weten www.stralingsvrijwonen.nl.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.